Friday, June 5, 2009

Ulasan Jurnal Ilmiah (Tugasan 2)

Artikel 1 – Gifted students’ perceptions of learning English as a foreign language (Zuhal Okan and Dugyu Ispinar, Cukurova University, Faculty of Education, ELT Department, Balcall, Adana, Turkey)

Artikel 2 – Historical Inquiry with Fifth Graders : An Action Research Study (Theresa M. McCormick, Auburn University)

Artikel 3 - An Action Research Exploration Integrating Student Choice and Arts Activities in a Sixth Grade Social Studies Classroom(Courtney Kosky, West Virgina University and Reagan Curtis, West Virginia University)

Ulasan

Artikel 1

Sampel – Pelajar pintar cerdas yang berumur 10-12 tahun yang menghadiri kelas di Adana dan BILSEM.

Setting – dijalankan di ‘The Center for Gifted Children (BILSEM)’ di Adana. Ini adalah pusat mengiktiraf pelajar-pelajar pintar cerdas dalam pendidikan di Adana, Turkey.

Prosuder Kajian

- dijalankan secara kolaboratif (dua orang pensyarah di Fakulti Pendidikan, Cukurova University, Adana, Turkey)

- dijalankan di dua kelas iaitu di kelas biasa dan di kelas BILSEM di Adana Turkey.

- tujuan utama kajian adalah untuk memberi penjelasan tentang tingkah laku kumpulan pelajar pintar cerdas berkaitan pengalaman pelajar mempelajari bahasa asing.

Metodologi - dalam projek kajian ini pelajar pintar cerdas yang berumur 10-12 tahun dikehendaki menjalani 3 aktiviti di dalam kelas semasa sesi pengajaran Bahasa Inggeris.

Pengumpulan data

1) Soal Selidik

- Pelajar yang mengambil bahagian akan menjalani sesi soal selidik di mana soalan akan berkisar tentang pendapat mereka terhadap Bahasa Inggeris. Soal selidik diadaptasikan dari Gregory.

2) Kajian di dalam bilik darjah.

- fasa kedua di dalam kajian ini dilakukan, kajian dilakukan di dalam bilik darjah untuk menjalani soal selidik yang dimajukan oleh Brookfield (Class Critical Incident). Pelajar hendaklah menjawab soalan berdasarkan kaitan dengan tiga aktiviti yang berbeza dalam sesi pengajaran Inggeris. Ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pelajar berkaitan bahagian tertentu dalam sesi pengajaran dan pandangan mereka terhadap aktiviti yang dilakukan.

Penganalisisan data – Data dikumpul daripada soal selidik yang dilakukan.
Pada fasa pertama iaitu soalan soal selidik, pelajar dikehendaki menjawab soalan yang merangkumi 3 bahagian iaitu sikap pelajar terhadap mata pelajaran, sesi pengajaran dan pembelajaran dan guru Bahasa Inggeris.
Pada fasa kedua, pelajar dikehendaki menjalani 3 aktiviti yang dijalankan semasa kelas Inggeris di BILSEM. Setiap aktiviti yang dilakukan akan menjalani soal selidik sejurus selepas aktiviti dijalankan. Soal selidik setiap aktiviti akan merangkumi 4 perkara yang akan disoal terhadap pelajar. Pertama, apa yang dilakukan semasa aktiviti dilakukan?. Kedua, bahagian yang paling sukar dalam aktiviti yang dilakukan. Ketiga, apa perubahan yang mahu dilakukan terhadap aktiviti. Keempat, apa yang paling digemari semasa aktiviti dijalankan.


ARTIKEL 2

Sampel – dijalankan terhadap 119 orang pelajar darjah 5 daripada 5 kelas di Green Mountain School di bahagian komuniti pedalaman luar bandar di selatan United States. Semua pelajar berumur di kalangan 10-12 tahun dan lebih ramai pelajar lelaki daripada pelajar perempuan.

Setting – dijalankan di dalam bilik darjah.

Prosuder kajian

- menggunakan 2 soalan asas sepanjang pemerhatian di lakukan.

1) What are a group of fifth-grades’ perceptions about their motivation to learn history before and after a six-week, historical inquiry in-structional model?
(Apa persepsi sekumpulan pelajar darjah 5 berkenaan motivasi mereka terhadap mata pelajaran sejarah sebelum dan selepas enam minggu?)

2) What effect, if any, did the historical inquiry model have on a group of fifth-grades’ motivation to learn history both in and outside the classroom?
(Apakah kesan apabila model penyelidikan sejarah dijalankan terhadap pelajar darjah 5 memberi motivasi kepada pelajar untuk mempelajari sejarah di dalam dan di luar bilik darjah?)

-penyelidik melakukan kajian selama 6 minggu terhadap 119 orang pelajar darjah 5 kelas kemanusiaan. Dengan melakukan refleksi secara persendirian. Dalam perlaksanaan kajian ini, penyelidik memfokuskan terhadap perancangan, perbuatan, pemerhatian dan refleksi.

-tujuan penyelidik melakukan kajian tindakan adalah untuk memperbaiki kualiti pengajaran dan pembelajaran terhadap pelajar di dalam kelas. Beliau ingin mengetahui adakah pengajaran berpusatkan pelajar akan membantu pelajar sentiasa ingat berkaitan pelajaran yang lepas.

Metodologi

-Kajian ini berasaskan dasar kajian tindakan mengikut susunan soalan kajian yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Di mana ia timbul daripada kajian guru, pelaksanaan yang focus kepada perancangan, kelakuan, pemerhatian dan refleksi dari susunan keputusan yang diperolehi daripada kajian yang dijalankan terhadap pelajar darjah 5 kelas kemanusiaan.


Pengumpulan data

-Tinjauan = pengkaji menggunakan keadah tinjauan bagi mendapatkan pandangan dan pengalaman pelajar terhadap pembelajaran kemanusiaan khususnya mata pelajaran sejarah yang dijalankan selama 6 minggu. Terdapat 15 item yang diuji dengan menggunakan 4 skala pilihan daripada tidak sehingga selalu. Ini merangkumi 4 asas perkara iaitu pertama motivasi pelajar dalam mempelajari mata pelajaran Sejarah. Kedua, aktiviti yang diminati pelajar semasa mempelajari Sejarah. Ketiga, cabaran pelajar semasa mempelajari Sejarah. Keempat, motivasi pelajar untuk mempelajari Sejarah di luar bilik darjah.

-Kerja Lapangan = pengkaji akan merakam segala apa yang didengar dan dilihat semasa pelajar sedang melakukan aktiviti dalam kelas harian untuk mata pelajaran Sejarah. Semasa pemerhatian, pengkaji menggunakan perakam audio-tape. Beliau merakam segala tingkah laku atau respon pelajar yang secara formal ataupun secara spontan semasa mempelajari pelajaran Seajarah. Audio-tape ini akan ditranskripkan untuk mengalisis data. Segala rakaman yang dilakukan akan dijadikan jurnal harian penyelidik.

Penganalisisan data

– data yang dikumpul akan diselidik dan dianalisis menurut kepada Bodgan dan Biklen. Khususnya, perkataan dan ayat yang selalu digunakan perlu dititik beratkan. Pengulangan perkataan dan ayat yang digunakan boleh digunakan untuk menyusun data yang diperolehi.

Kesimpulan – setelah kajian dilakukan selama 6 minggu, pelajar menunjukkan motivasi mereka dalam mempelajari Sejarah.

Artikel 3

Sampel - pelajar gred 6 'Social Studies' di salah sebuah sekolah di West Virgina, US.

Setting - dijalankan di dalam bilik darjah.

Prosuder Kajian - dijalankan secara kolaboratif (guru pelatih dan guru pembimbing)
- dijalankan selama 20 sesi pengajaran.
- tujuan utama adalah untuk mengaktifkan pelajar dalam aktiviti
dalam sesi pembelajaran. melibatkan penekanan dari segi motivasi
dan penglibatan pelajar.

Metodologi - dalam projek kajian ini pelajar di dalam kelas gred 6 diberikan
aktiviti yang perlu mereka lakukan. di dalam kajian ini, penyelidik
memberi penekanan terhadap penglibatan aktiviti seni.

Pengumpulan data - melalui temubual pelajar ( guru pelatih menebual pelajar berkaitan
tentang sesi pembelajaran dan apa perubahan mereka inginkan dalam
kelas mereka), rekod guru mengenai penglibatan pelajar, pelajar
diberikan penilaian ujian yang berskala 1-10 dan memberikan
maklum balas.

Penganalisisan data - menerusi maklumat yang diperolehi, data dianalisis secara
berterusan. guru pelatih akan merefleksi segala maklumat
semasa sesi pembelajaran dan data yang dikumpul.

Monday, May 25, 2009

PENILAIAN KESELURUHAN TERHADAP BUKU YANG DIULAS

Buku ini sesuai dijadikan salah satu sumber rujuukan untuk kajian tindakan. Banyak kekuatan yang terdapat di dalam buku ini. Antaranya :

1) Kebanyakan penerangan setiap isi penting yang dikemukakan disertakan sekali dengan contoh daripada penulis.

2) Ayat-ayat yang terdapat di dalam buku ini mudah difahami.

3) Contoh-contoh yang dikemukakan banyak yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan dengan pelajar-pelajar penulis.

4) Penerangan yang terdapat di dalam buku ini, penulis banyak mengaitkan dengan profesion sebagai seorang guru dan sesuai diaplikasikan terhadap guru yang ingin melakukan kajian tindakan.

Ulasan Buku Action Research (Tugasan 1)

Judul : AShort Guide to Action Research
Nama Pengarang : Andrew P. Johnson
Tahun : 2005
Tempat Terbit : United States of America
Penerbit : Pearson

APA ITU KAJIAN TINDAKAN?

Sebagai pengenalan, buku ini memberi penerangan tentang apa yang dimaksudkan dengan kajian tindakan menurut beberapa pandangan tokoh-tokoh. Antaranya :

1) Hessen, 1996; McTaggart, 1997; Schumuck, 1997 – mereka memberi pendapat kajian tindakan ialah proses untuk mengkaji masalah yang berlaku di dalam bilik darjah atau sekolah yang melibatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya memperbaiki kualiti tindakan yang dilakukan di dalam bilik darjah.

2) Foshy, 1998; Tomlinson, 1995 – mereka pula memberi takrifan kajian tindakan merupakan sejenis penemuan yang dirancang, disusun dan boleh dikongsi dengan orang lain tentang maklumat yang diperolehi.
Kajian tindakan yang dilakukan adalah bermatlamat untuk memperbaiki teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dan seterusnya meningkatkan fungsi sesebuah sekolah.


KONSEP KAJIAN TINDAKAN

Antara 10 ciri kajian tindakan yang diterangkan penulis di dalam buku ini ialah :

 Merupakan satu proses yang sistematik dimana terdapat langkah-langkah dan susunan yang perlu diikuti sepanjang pemerhatian.
 Tidak dimulakan dengan jawapan. Ini kerana jika ia dimulakan dengan jawapan, bermakna tiada kajian yang akan dilakukan kerana jawapan telah diketahui.
 Kajian yang dilakukan tidak terlalu merumitkan sehingga tidak difahami oleh pembaca. Seharusnya hanya dimasukkan perkara yang penting sahaja dalam pemerhatian atau laporan yang dilakukan.
 Merancang dengan baik sebelum melakukan proses pengumpulan data. Perancangan dan penjadualan perlu dilakukan terlebih dahulu.
 Mengambil masa yang panjang dan tidak terlalu singkat. Ini kerana jika proses mengumpul data dilakukan dalam tempoh yang singkat, dapatan kajian yang diperolehi tidak dapat memberikan jawapan yang sepatutnya kepada soalan yang dibuat.
 Perlu melakukan pemantauan. Namun, tidak perlu mengambil masa yang terlalu lama. Jika boleh ianya dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
 Sesuai dilakukan terhadap projek yang mudah. Dan amat sesuai kepada penyelidik yang baru hendak melakukan kajian tindakan.
 Kadang kala kajian tindakan yang dilakukan boleh menjadi teori kepada sesuatu kes.
 Bukan satu bentuk kajian kuantitatif.
 Hasil kajian kuantitatif dalam kajian tindakan yang dilakukan adalah satu bentuk hasil yang terbatas.


KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN

Antara kepentingan kajian tindakan yang ditekankan dalam buku ini ialah :

• Kajian tindakan yang dilakukan boleh merapatkan jurang perbezaan antara kajian pendidikan dengan amalan pengajran.
• Kuasa guru boleh dipermudahkan dengan berlakunya kajian tindakan.
• Kajian tindakan yang dilakukan juga boleh digunakan bagi menggantikan perkhidmatan yang tradisional kepada meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan professional guru.

REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN

Di bawah merupakan reka bentuk kajian tindakan yang dikemukan di dalam buku ini. Penerangannya seperti berikut :

 Langkah pertama : timbulkan persoalan terlebih dahulu. Antaranya : apa yang ingin diketahui? Apa yang menyebabkan kamu tertarik untuk mengkaji kajian tersebut? Mencari sesuatu yang berkaitan dengan diri kamu atau apa yang yang hendak dikaji dengan lebih mendalam.

 Langkah kedua : dalam proses pengumpulan data penyelidik mestilah focus dan komponen dan elemen yang terkandung di dalam maklumat data haruslah ditentukan sebelum kajian dilakukan.

 Langkah ketiga : pengumpulan dan penganalisisan data. Dalam menganalisa data haruslah ditekankan kepada tema, kategori atau bentuk-bentuk yang timbul.


 Langkah keempat : penyelidik membuat tindakan terhadap kajian tindakan yang dilakukan berdasarkan kepada kesimpulan dan saranan yang diperolehi. Kemudian, daripada tindakan yang dilakukan tentukan apa yang akan berlaku dan sejauhmana keberkesanan tindakan yang dilakukan.

 Langkah keenam : membuat kajian kepustakaan terhadap jurnal, dokumen, buku dan bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk yang ingin dikaji.

METOD PENGUMPULAN DATA

Antara beberapa kaedah pengumpulan data yang dikemukakan penulis di dalam buku ini ialah seperti :

• Log atau kajian jurnal – langkah pengumpulan data ini adalah menggunakan komputer untuk merekod pemerhatian yang dilakukan. Melalui kaedah ini maklumat yang pelbagai perlu dipilih dan dimasukkan dalam data.

• Nota lapangan - tulisan hasil pemerhatian yang dilihat di dalam bilik darjah. permulaan kajian, biasanya kita tidak tahu apa yang hendak direkod. Kaedah ini biasanya guru mencatat apa sahaja yang dilihat dan mencatat apa yang penting sepanjang pemerhatian. Terdapat 3 cara untuk guru merekod.1) ketika guru mengajar. 2) guru menyediakan fail pelajar dan melihat perkembangan pelajar dan dimasukkan di dalam fail. Merupakan teknik pengumpulan data yang terbaik untuk kajian tindakan. 3) membuat catatan dan refleksi.

• Senarai semak – senarai perkara-perkara khusus yang terlibat seperti sikap, tugasan dan kemahiran. Senarai semak pelajar dilakukan oleh pelajar untuk menilai aktiviti yang mereka sertai. Manakala senarai semak guru digunakan oleh guru untuk menyemak kemahiran-kemahiran yang belum dan telah diajar.

• Temuduga dan konferen – temuduga bermaksud pelajar menjawab soalan dan member respon terhadap soalan yang dirangka. Manakala konferen pula merupakan pelajar bercakap tentang tugasan mereka dan aspek yang berkaitan dengan bilik darjah. Ianya boleh dilakukan secara individu atau di dalam kumpulan kecil.

• Video dan pita rakaman – video disediakan untuk merakam keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dan melihat persembahan dan teknik pedagogi guru. Manakala pita rakaman membolehkan guru mendengar semula maklumat yang diperolehi.

• Senarai semak penilaian – ia digunakan oleh guru untuk menilai tingkah laku pelajar sepanjang pemerhatian untuk mendapatkan maklumat. Cara ini lebih berkesan bagi kajian tindakan dan pentaksiran bilik darjah.

• Hasil kerja pelajar – boleh dijadikan sumber maklumat.

• Tinjauan – dapat diperolehi dengan cepat. Dua respon boleh dikemukakan iaitu respon terbuka dan respon tertutup.

• Skala sikap dan skala nisbah – kedua-dua skala ini berbentuk memberi soalan kepada pelajar di mana mereka perlu memilih satu daripada pilihan jawapan.

• Data penyimpanan rekod – guru perlu mengikut prosedur yang ditetapkan dan menggunakannya dengan penuh etika.

• Laman web, jurnal atau email – kaedah ini lebih canggih dan berkesan.

METOD PENGANALISISAN DATA

Analisis – membuat pecahan dan pembahagian terhadap sesuatu perkara kepada beberapa komponen kecil supaya mudah untuk difahami.

Penulis membahagikan metod penganalisisan data ini kepada tiga elemen iaitu :

1. Ketepatan dan Kebenaran


 Ketepatan – Data yang dikumpul mestilah dapat menggambarkan gambaran sebenar berkaitan apa yang dikaji.
 Kebenaran – kajian yang dilakukan dapat dipercayai kebenarannya.
 Ada 7 tip yang dapat membantu :

a) Merekod pemerhatian dengan berhati-hati dan secara tepat.
-Sentiasa melakukan ‘double-check’ untuk memastikan apa yang direkod sama dengan apa yang diperhati.


b) Penghuraian semua fasa /peringkat data yang dikumpul dan dianalisis.
-Dalam proses merekod, buat penghuraian dengan panjang lebar berkaitan setiap step yang digunakan untuk pengumpulan dan pengalisisan data.

c) Pastikan apa yang direkod dan laporan yang dibuat semuanya yang penting.
-Rekod secara keseluruhan dan jangan meninggalkan data yang penting dan dipercayai.

d) Jadikan matlamat dalam setiap penghuraian dan pentaksiran berkaitan apa yang diperhatikan.

e) Gunakan sumber data secukupnya.
-Pemerhatian dan penganalisisan akan lebih tepat dan benar jika kita mampu memperoleh kesamaan cara untuk menggunakan dua atau lebih bentuk data.
-Untuk pemerhatian dalam masa yang singkat (2-4 minggu), penulis biasanya akan menggunakan sumber secara minimum.
-Manakala untuk pemerhatian dalam tempoh yang panjang, sumber yang digunakan berdasarkan penyoalan dan apa jenis data yang dikumpul.


f)Gunakan sebaiknya sumber data yang diperolehi.
-Penulis member contoh, jika beliau berminat untuk memahami bagaimana pelajar sekolah kelas pertengahan menggunakan kejenakaan (humor), beliau akan melakukan temubual dengan pelajar-pelajarnya. Walaupun cara ini akan melengkapi maklumat, data yang diperolehi akan mengurangkan ‘reflection’ sebenar yang penulis cuba perhatikan.


g) Pemerhatian dalam tempoh yang panjang.
-Untuk 3 minggu pemerhatian hanya akan memperoleh sedikit maklumat berbanding 3 bulan pemerhatian, anda akan memperoleh data yang lebih tepat dan benar. Pemerhatian yang lama akan menentukan lebih banyak cara yang boleh digunakan berbanding pemerhatian yang pendek.

2. Validity (Kesahihan), Reliability (Keadaan yang boleh dipercayai) dan Triangulation (Rangkaian Segitiga)

a) Validity (Kesahihan)

 Kadar ukuran dalam lapioran sukatan.
 Sebagai contoh : jika mahu menilai kemampuan penulisan pelajar sekolah rendah penulis akan memberi ujian perbendaharaan kata dimana terdapat 4 pilihan jawapan dan memilih satu jawapan daripadanya.

b) Triangulation (Rangkaian Segitiga)

 Mencari lebih dari satu pandangan. Bentuk ini member gambaran kepada kita untuk melihat dari semua aspek situasi/keadaan.
 Dalam kajian tindakan, rangkaian segitiga itu dapat dicapai dengan mengumpul pelbagai jenis data, menggunakan pelbagai maklumat data, mengumpul data pada masa yang berbeza dan meminta pendapat orang lain untuk melihat kembali data yang telah diperolehi untuk memastikan ketepatan dan menyesuaikan ketepatan anda.

c) Reliability (Keadaan yang boleh dipercayai)

 Kadar dimana ujikaji yang dilakukan boleh dilakukan semula dengan menggunakan keputusan yang sama yang diperolehi.
 Setiap kajian yang dilakukan pada masa yang berbeza sebenarnya untuk melihat benda yang berbeza.
 Dapatan kajian yang diperolehi, bukanlah dapat membuat kesimpulan keseluruhan secara umum dan gambaran kasar, sebaliknya sebanarnya mereka lakukan untuk memahami secara khusus kesamaan maklumat situasi lain.

3) Inductive Analysis (dorongan analisis)

 Melihat kumpulan data dan cuba untuk membina susunan berdasarkan pemerhatian yang dilakukan. Sebagai permulaan, ia dilakukan dengan pengumpulan data, perhatikan item berulang kali, tema atau cara yang timbul. Perkara yang sama perlu diberi penekanan dan dipindahkan dengan mengikut kategori nama.
 Proses ini dapat membantu apabila kita mulakannya dari pengumpulan data kerana kategori yang dilakukan dapat membantu kita apa yang perlu dilakukan selanjutnya berdasarkan data yang dikumpul.

Saturday, May 16, 2009

KULIAH KE-4 (KAJIAN KEPUSTAKAAN)

Kajian Tindakan Dalam Pendidikan

-Dalam pendidikan khususnya dalam konteks bilik darjah, kajian tindakan dilakukan oleh guru dengan meneliti, menyelidik atau mengkaji adalah bertujuan untuk penambahbaikan iaitu bagaimana sesuatu kemahiran atau teknik dalam pengajaran dan pembelajaran dapat ditingkatkan dan memberi impak kepada pelajar.

Langkah-langkah proses kajian tindakan (Johnson, 2005)Kajian Kepustakaan

Berdasarkan rajah di atas (langkah-langkah proses kajian tindakan Johnson), kajian kepustakaan sangat penting dalam melakukan sesuatu kajian tindakan. Kajian kepustakaan merupakan sorotan ke atas bahan-bahan literature seperti jurnal, artikel, seminar dan laporan.

Membandingkan dan Membezakan

-mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan:

1) Ciri
2) Sifat
3) Kualiti
4) Unsur sesuatu objek atau peristiwa

Langkah Penggunaan

-melihat sample, prosuder, pengumpulan dan penganalisisan data.
-kenal pasti ciri kajian itu.

Menganalisis

-menghuraikan kepada bahagian yang lebih kecil.
-digunakan untuk mengenal bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian, mengenalpasti prinsip-prinsip yang terlibat.
-satu kemahiran yang kompleks yang memerlukan kemahiran berfikir.

Menilai

-membuat pertimbangan tentang suatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti dan dalil yang sah.
-untuk memilih sesuatu dan menerima atau menolak sesuatu item.

Membuat kesimpulan

-membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.

Sintesis

-satu proses menggabungkan idea, unsur, item dan perkara-perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran secara menyeluruh.

Friday, May 15, 2009

KULIAH KE-3 (TEORI PERUBAHAN-DR.IZHAM)

Perubahan adalah merupakan sebahagian dari kehidupan seharian. Tiada sesuatu di dunia ini yang kekal atau yang tidak berubah. Setiap perubahan perlu diurus dengan sebaik-baiknya bagi memudahkan ketika dalam proses perlaksanaan.

Konsep Perubahan

-Perubahan merupakan suatu elemen yang wujud dalam kelakukan pelbagai organisasi dimana pengurusan yang ingin membuat perubahan akan berhadapan pelbagai rintangan. Dalam pendidikan, perubahan memang tidak dapat dielakkan.Kadangkala ia mewujudkan ketidakpastian.

Jenis-jenis Perubahan

Mengikut Dessler (1995),terdapat 4 jenis perubahan :

1)Perubahan Ke arah Peningkatan
2)Perubahan Strategik Organisasi
3)Perubahan Reaktif
4)Perubahan Akibat Daripada Jangkaan

Perubahan Adalah Kompleks

-Proses Evolusi (kesan dalam tempoh yang panjang) dan Revolusi (perubahan yang pantas dan meninggalkan kesan yang mendalam)

Perubahan Itu Multidimensi (6 dimensi)

1)Tujuan Perubahan
- mengadakan penambahbaikan terhadap suatu keadaan atau sistem.
- Perubahan peringkat pertama - untuk kembali kepada keadaan asal dan untuk mempertingkatkan pencapaian atau keadaan sistem itu tanpa mengubahnya.
- Perubahan Peringkat kedua - pindaan yang drastik

2)Unit Perubahan
- merujuk kepada fokus utama.
- terdiri daripada individu, kumpulan/pasukan, jabatan, organisasi, sitem organisasi, komuniti.
- dari unit yang kecil kepada unit yang besar.

3)Sifat Perubahan
- daripada unit yang lebih besar kepada peringkat yang lebih kecil (Daft-1983)
- mengubah sikap dan tingkah laku atau kedua-duanya

4)Magnitud Perubahan
- perubahan yang besar (hasilan yang menarik)
- perubahan yang kecil (mudah diimplementasikan)

5)Skop Perubahan
- penambahbaikan atau inovasi ditentukan dengan instrumen penilaian.
- perubahan sikap dan amalan (Hall dan Hord -2001)

6)Jangkamas Perubahan
- perbezaan dari segi hubungan masa dan kesan perubahan.
- 3 jenis perubahan yang dilalui oleh pelanggannya:
= spontan
= minima
= berterusan
- berbentuk kitaran dalam tempoh 10 hingga 15 tahun.

Model-model Perubahan.

1)Model Penggabungan Roger
- bermula apabila masalah atau keperluan telah dikenal pasti.
- berdasarkan penyelidikan keadaan semasa, kerja makmal, atau jangkaan pembangunan akan datang.
- menyiasat permasalahan itu dan bagaimana ia akan diselesaikan. melibatkan eksperimen dan ciptaan yang banyak.
- mungkin terhasil daripada amalan praktikal (pengamal mencari jawapan kepada permasalahan yang timbul.
- knowing-in-action

2)Model Kanter
- 4 tugas utama inovasi:
= Penjanaan Idea
= Membina Idea
= Realisasi Idea
= Pemindahan Idea

3)Model Rand
- memandu ke arah pengumpulan data dan analisis.
- perubahan di sekolah (3 langkah)
= Daya usaha
= Implementasi
= Penggabungan

4)Model Acot
- Projek Apple Classroom of Tomorrow (ACOT)=pengenalan komputer dalam bilik darjah.
- 5 langkah perubahan :
= Kemasukan (Entry)
= Memilih (Adoption)
= Menyesuaikan (Adaptation)
= Penggunaan (Appropriation)
= Mereka Cipta (Invention)

TUGASAN 1- INDIVIDU (Ulasan Buku Action Research)

Judul : AShort Guide to Action Research
Nama Pengarang : Andrew P. Johnson
Tahun : 2005
Tempat Terbit : United States of America
Penerbit : Pearson

REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN

Minggu Ke-2 kami mempelajari berkaitan tentang Reka Bentuk Kajian Tindakan. Antara perkara asas dalam reka bentuk kajian tindakan melibatkan merancang, tindakan, memantau dan menilai. Antaranya seperti: